اعضای هیئت مدیره

نام عضو نام نماینده سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
هلپاک بابک مصباحی نایب رئیس هیئت مدیره موظف دکتراي داروسازي
مديريت توسعه سپند فردا مجتبي انواري عضو هیئت مدیره غیر موظف فوق ليسانس اداري
اعلا نيرو اميرحسين جمشيدي رئیس هیئت مدیره غیر موظف دکتراي داروسازي
محمدمهدي حقوقي فاقد نماینده عضو هیئت مدیره غیر موظف دکتراي داروسازي
کومين زاد نيرو عباس یزدلی عضو هیئت مدیره موظف دکترای مهندسی مالی