اعضای هیئت مدیره

نام عضو نام نماینده سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
هلپاک محمد سلطاني رضائي راد نایب رئیس هیئت مدیره موظف دکتراي داروسازي
مديريت توسعه سپند فردا مجتبي انواري عضو هیئت مدیره غیر موظف فوق ليسانس اداري
اعلا نيرو اميرحسين جمشيدي رئیس هیئت مدیره غیر موظف دکتراي داروسازي
محمدمهدي حقوقي فاقد نماینده عضو هیئت مدیره غیر موظف دکتراي داروسازي
کومين زاد نيرو سيدمحمد مداح زاده عضو هیئت مدیره موظف فوق ليسانس حسابداري