Medicevo _ مدیسوو

اين فراورده به شكل کپسول حاوی عصاره یCherry Coffee ، فسفاتیديل سرين با منشا گیاهي و ويتامین های ضروری

گروه B است و به بهبود و افزايش کارآيي عملكرد شش شاخص مهم اجرايي در مغز از قبیل تمرکز، توجه، حافظه، دقت

عمل، استدلال، يادگیری کمک مي کند.

توضیحات درباره Medicevo _ مدیسوو

مدیسوو

Medicevo _ مدیسوو

داروهای مکمل

اين فراورده به شكل کپسول حاوی عصاره یCherry Coffee ، فسفاتیديل سرين با منشا گیاهي و ويتامین های ضروری

گروه B است و به بهبود و افزايش کارآيي عملكرد شش شاخص مهم اجرايي در مغز از قبیل تمرکز، توجه، حافظه، دقت

عمل، استدلال، يادگیری کمک مي کند.

  • عصارهCherry Coffee حاوی سطح بااليي از فاکتور نورونزايي مشتق شده از مغز(BDNF) است، اين فاکتور از

خانواده نوروتروفین هاست که سبب گسترش شبكه عصبي ميشود. اين پروتئین با رشد و توسعه سیستم عصبي مرکزی و

محیطي و راه اندازی سیناپس های عصبي و برقراری ارتباطات نوروني منجر به افزايش ارتباط بین سلول های مغز مي

شود. عصاره میوه ای کامل و طبیعي گیاه Arabica Coffea از نظر بالیني ثابت شده است که باعث افزايش سطح فاکتور

عصبي حاصل از مغز(BDNF) مي شود. اين فراورده به منظور کمک به سلامت نورون و حافظه سوخت و يادگیری طراحي

شده است

فسفاتیديل سرين يا به اختصار (PS) يک فسفولیپید حاوی آمینو اسیدها و اسیدهای چرب مي باشد که يک جز سازنده

حیاتي در غشای سلولها بوده و مستقیما روی عملكرد و حفاظت ساختار سلولهای عصبي تاثیر مي گذارد.

اين فراورده يک فرآورده کامال گیاهي بدون هرگونه دستكاری ژنتیكي(GMO-Free) بدون گلوتن و بدون کافئین

است.

کمک به افزايش کارآيي عملكرد شش شاخص مهم در مغز شامل تمرکز، توجه، حافظه، دقت عمل، استدلال، یادگیری

مصرف اين فراورده در دوران بارداری و شیردهي توصیه نمي شود مگر با صلاحديد و تشخیص پزشک معالج.

در صورت ابتلا به هر بیماری زمینه یا مصرف ساير داروها با پزشک و يا داروساز مشورت کنید.

در صورت بروز عوارض جانبي شديد از مصرف دارو خودداری کرده و به پزشک مراجعه کنید.

اين فراورده مكمل تغذيه ای بوده و جهت پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمي باشد

حساسیت شناخته شده به اين فرآورده و مشتقات آن و يا هر يک از اجزاء فرمولاسيون از جمله ژلاتين، سويا، رنگ ها و

در افراد زير 18 سال مگر با تشخیص و صلاحديد پزشک معالج

در صورت استفاده در مقادير مشخص شده، عوارض جانبي گزارش نشده است. لذا در صورت بروز هر گونه عارضه جانبي

در حین مصرف اين فرآورده، پزشک يا داروساز خود را مطلع نمايید.

بزرگسالان:

هر شب يک کپسول قبل از خواب همراه با يک لیوان آب میل شود.

در جای خشک و دور از نور و در دمای محیط (کمتر از 30 درجه سانتی­گراد) نگهداری شود

 دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

 از مصرف فرآورده تاريخ گذشته خودداری نمايید.