Seramol Day and Night _ سرامول

این فراورده با داشتن ملاتونین به کاهش تأثیرات استرس و اضطراب بر بدن کمك می کند و در ایجاد الگوهای خواب

طبیعی و دستیابی به خواب آرامش بخش کمك می کند. بنابراین به نوبه خود، سلامتی کلی را نیز به همراه می آورد.

توضیحات درباره ی Seramol Day and Night _ سرامول

Seramol Day and Night _ سرامول

Seramol Day and Night _ سرامول

داروهای مکمل

داروهای مکمل

قرص روکش­دار

این فراورده با داشتن ملاتونین به کاهش تأثیرات استرس و اضطراب بر بدن کمك می کند و در ایجاد الگوهای خواب

طبیعی و دستیابی به خواب آرامش بخش کمك می کند. بنابراین به نوبه خود، سلامتی کلی را نیز به همراه می آورد.

ملاتونین به عنوان ساعت بیولوژیکی بدن، مدیریت چرخه خواب و بیداری است. سن، استرسهای روزمره و رژیم های

غذایی نامناسب ناشی از شیوه زندگی شلوغ می تواند تأثیر زیادی بر میزان تولید ملاتونین بدن داشته باشد. کمك

خواب شبانه است که به رفع بی خوابی های گاه به گاه کمك می کند. این امر به ایجاد الگوهای خواب طبیعی کمك می

کند تا شخص خواب پر آرامشی داشته باشد.

این فراورده بدون ایجاد وابستگی در فرد، به کنترل استرس و اضطراب، بهبود الگوی خواب طبیعی، ایجاد آرامش و ارتقا

سلامت عمومی بدن کمك می کند.

قرص شب به دلیل دارا بودن ملاتونین ، اجزای گیاهی وآنتی اکسیدان ها، سبب تسریع در شروع فاز خواب شبانه، بهبود

کیفیت و طول مدت خواب، احساس نشاط بعد از بیدار شدن، حفاظت در برابر آسیب ناشی از استرس اکسیداتیو می

گردد.

سرامول شب: این فراورده بدون ایجاد وابستگی در فرد، به کنترل استرس و اضطراب، بهبود الگوی خواب طبیعی، ایجاد آرامش و

ارتقا سلامت عمومی بدن کمك می کند.

سرامول روز: فراورده روز بدون ایجاد وابستگی در فرد، به کنترل استرس و اضطراب، ایجاد آرامش و ارتقا سلامت عمومی بدن

کمك می کند.

از مصرف این فراورده در دوران بارداری و شیردهی اجتناب گردد مگر با صلا

از مصرف قرص روز در افراد کمتر از 18 سال خودداری شود مگر با صالحدید و تشخیص پزشك معالج.

  • در صورت مصرف هر فرآورده دارویی و یا مکمل تغذیه ای دیگر که حاوی Tryptophan-l یا HTP-5 باشد.

حدید و تشخیص پزشك معالج.

در صورت بارداری و شیردهی.

  • در صورت ابتلا به هر بیماری زمینه به ویژه بیماری های خودایمنی، اختالالت اعصاب و روان از جمله افسردگی،

پارکینسون، میگرن

از مصرف قرص روز در افراد کمتر از 18 سال خودداری شود مگر با صالحدید و تشخیص پزشك معالج.

  • در صورت مصرف هر فرآورده دارویی و یا مکمل تغذیه ای دیگر که حاوی Tryptophan-l یا HTP-5 باشد.

در صورت استفاده در مقادیر مشخص شده، عوارض جانبی گزارش نشده است. لذا در صورت بروز هر گونه

عارضه جانبی در حین مصرف این فرآورده، پزشك یا داروساز خود را مطلع نمایید.

1 قرص آبی رنگ(سرامول شب)، هر شب یك عدد قبل خواب

1 قرص زرد رنگ (سرامول روز)، یك یا دو بار در روز همراه با غذا

در جای خشك و دور از نور و در دمای محیط )کمتر از 25 درجه سانتی گراد( و درون بسته بندی خود نگهداری شود.