TMG _ تی ام جی

اين محصول از مسیر متیلاسیون و سطح سروتونین حمايت مي کند.

تری متیل گلایسین (TMG )از آنجا که در ساختار شیمیايي خود يک گروه متیل اضافي دارد، يک “دهنده متیل” بیشتر از

DMG دارد. اين ماده برای تبديل هموسیستئین به متیونین به کار مي رود.

TMG در انواع منابع گیاهي و جانوری يافت مي شود TMG در اين فراورده از چغندر مشتق شده است.

توضیحات درباره ی TMG _ تی ام جی

TMG _ تی ام جی

TMG _ تی ام جی

داروهای مکمل

داروهای مکمل

اين محصول از مسیر متیلاسیون و سطح سروتونین حمايت مي کند.

تری متیل گلایسین (TMG )از آنجا که در ساختار شیمیايي خود يک گروه متیل اضافي دارد، يک “دهنده متیل” بیشتر از

DMG دارد. اين ماده برای تبديل هموسیستئین به متیونین به کار مي رود.

TMG در انواع منابع گیاهي و جانوری يافت مي شود TMG در اين فراورده از چغندر مشتق شده است.

اهدا کنندگان متیل مي توانند در تولید چندين ماده شیمیايي مغز دخیل شوند. مقداری از متیونین حاصل از TMG به SAMe

(-S adenosylmethionine ) تبديل مي شود، که مي تواند به حفظ سطح سروتونین در بدن کمک کند که بالطبع آن از بهبود خلق و خو، انرژی، تمرکز و تندرستي حمايت مي کند.

تری متیل گلیسین (TMG) با حمايت از سطح هموسیستئین سالم که برای تقويت عملكرد قلب و عروق سالم است ، به سلامت

قلب مرتبط است. با تأثیر مثبت بر سطح هموسیستئین ، TMGبا پشتیباني از چندين سیستم در سراسر بدن به شما کمک مي

کند تا سالم بمانید.

تری متیل گلیسین اسمولیتي است که حجم سلول طبیعي را حفظ مي کند و از سلول در شرايط استرس اسموتیک محافظت مي

کند. با استفاده از اين مكانیسم، کلیه ها را از مقادير بالاي الكترولیت و اوره محافظت مي کند. تری متیل گلیسین مي تواند

هموسیستئین را به متیونین تبديل کند. متیونین پیشرو درساخت ( (SAMe S-adenosylmethionine است، که به عنوان

يک اهدا کننده متیل در بسیاری از مسیرهای مهم در بدن انسان استفاده مي شود. SAMe در متیلاسیون فسفاتیديل اتانول آمین

برای تشكیل فسفاتیديل کولین دخیل است، که ترشح لیپوپروتئین با چگالي بسیار کم (VLDL )را برای انتقال چربي از کبد

تقويت مي کند. بنابراين تری متیل گلیسین مي تواند کمک کند که تجمع چربي در کبد صورت نگیرد، مانند مواردی که در ساير

اشكال بیماری کبد چرب ايجاد مي شود. با توجه به ارتباط تری متیل گلیسین با SAMe ، ممكن است به عنوان بخشي از

درمانهای خوراکي برای افسردگي مفید باشد.

TMG همچنین در تقويت عملكرد کبد سالم نقش ايفا مي کند. مطالعات نشان مي دهد که TMG مي تواند با مهار بیان  NFkappaB ،α-TNF و ساير پروتئین های التهابي، اثرات مثبت خود را اعمال نمايد.

میزان مصرف اسیدفولیک و سطح آن در بدن برای عملكرد بیوشیمیايي TMG بايد کافي باشد.

در برخي افراد ، استفاده از اسید فولینیک طبیعي ممكن است از اسید فولیک مفیدتر باشد. زيرا در اسید فولینیک چهار اتم هیدروژن و يک گروه متیل متصل شده اند. به موجب آن فرآيندهای بیوشیمیايي پیچیده ای که به سنتز پورين و نوکلئوتید منجر مي شوند، کوتاه و میان بر مي شوند. اين فرايندها در درک و پاسخ سلول بسیار مهم هستند.

در حال حاضر بسیاری از پزشكان در تجويزهای خود از دوزهای بالاتر تری متیل گلیسین (TMG )بهره مي برند. برای افرادی که

پزشكان اين دوزهای بالاتر را توصیه مي کنند، کپسول 500 میلي گرمي طراحي شده است که باعث کاهش تعداد کپسول های مورد نیاز برای پاسخگويي به میزان مصرف توصیه شده شود. اين يک فرمول هیپوآلرژنیک است، به خصوص برای افرادی که دارای شرايط و حساسیت خاصي هستند مناسب است.

 • کمک به تنظیم سطح هموسیستئین در محدوده طبیعي
 • کمک به مهار عوامل التهابي موثردر سلامت قلب و عروق
 • کمک به تنظیم و جلوگیری تجمع چربي در کبد و کبد چرب
 • تقويت سلامت بدن
 • کمک به حفظ عملكرد سالم میتوکندری

در صورت بارداری و شیردهي

با پزشک و يا داروساز مشورت کنید.

قبل از مصرف اين فرآورده در موارد زير با پزشک و يا داروساز مشورت کنید:

 • در صورت بارداری و شیردهي.
 • در صورت ابتلا به هر بیماری زمینه ای
 • در صورت مصرف ساير داروها
 • در صورت بروز عوارض جانبي شديد از مصرف دارو خودداری کرده و به پزشک مراجعه کنید

مطابق با دستور مصرف توصیه شده عوارض خاصی گزارش نشده است.

روزانه 1 تا 4 کپسول یا طبق دستور پزشک

 • در جای خشک و خنک نگهداری شود
 • دور از دسترس اطفال نگه دارید.